fbpx

Algemene Voorwaarden ER Studio

Geldig vanaf: 01 januari 2020
Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
  1. ER Studio: eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60264152
  2. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan ER Studio een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
  3. Activiteit: alle activiteiten die ER Studio uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan: het geven van sport- en danslessen.
  4. Indien ER Studio deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Klant, kunnen daar door Klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
Artikel 2 Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst
  1. Op de website van ER Studio zijn de tarieven weergegeven voor de door ER Studio te verlenen diensten. Het tarief voor contante betalingen liggen € 2,00 hoger vanwege intensievere administratieve handelingen.
  2. Na het invullen van het aanmeldingsformulier van ER Studio kan een Klant deelnemen aan de door ER Studio georganiseerde activiteiten.
  3. Een overeenkomst tussen ER Studio en de Klant komt tot stand nadat de Klant het aanmeldingsformulier heeft ingevuld in Eversports.
  4. ER Studio heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een activiteit of dienst.
  5. De Klant kan een overeenkomst voor iedere eerste dag van de maand schriftelijk opzeggen door middel van een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging wordt van kracht nadat ER Studio deze schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 3 Rechten & verplichtingen Klant
  1. De Klant dient zich te gedragen conform de door vertegenwoordigers van ER Studio gedane aanwijzingen en conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is ER Studio gerechtigd de diensten voor de Klant op te schorten of te beëindigen.
  2. In overleg met ER Studio wordt een datum en locatie overeengekomen waarop de Klant zal deelnemen aan de door ER Studio te verrichten diensten.
  3. De Klant bij ER Studio heeft, met een jeugdabonnement, gedurende een volledig dansseizoen, bij een 1 keer per week abonnement, recht op 36 lessen per kalenderjaar.
  4. De Klant bij ER Studio heeft, in de Groeps- en Small Group lessen, bij een basis maandabonnement, recht op 46 trainingen per kalenderjaar.
  5. Het is de Klant niet toegestaan om les- en beeldmaterialen zonder toestemming elders te gebruiken.
  6. Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de Klant, dient de Klant zo spoedig mogelijk te melden aan ER Studio.
Artikel 4 Rechten & verplichtingen ER Studio
  1. ER Studio zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.
  2. ER Studio heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten.
  3. ER Studio mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers aan een activiteit of dienst of ziekte van de docent.
  4. Ingeval van annulering voor de aanvang van de dienst zonder gegronde reden, heeft de Klant recht om op een later moment alsnog deel te nemen aan een dienst.
  5. ER Studio heeft het recht video- en geluidsopname te maken tijdens Activiteiten. Door deel te nemen aan een door ER Studio georganiseerde Activiteit verleent de Klant toestemming voor het maken van video- en geluidsopname en de verspreiding van dit materiaal door ER Studio.
Artikel 5 Betaling
  1. De Klant dient alle aan ER Studio verschuldigde bedragen op een door ER Studio te bepalen wijze aan ER Studio te doen toekomen. Betaling dient telkens te geschieden tussen de 25ste en 30ste van elke maand voor de komende maand. Bij het uitblijven van betaling zal ER Studio de Klant de deelname ontzeggen en administratiekosten in rekening brengen.
  2. Indien de Klant onverhoopt niet deelneemt aan een Activiteit ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichtingen.
  3. ER Studio heeft het recht om de prijzen na verloop van ieder kalenderjaar te wijzigen. ER Studio meld dit een maand voor ingang nieuwe tarieven.
Artikel 6 Betalingswijze
 1. De betaling van de abonnementsgelden geschiedt per automatische incasso.
 2. Indien de Klant een geldige, aan te tonen reden heeft waarom zij geen gebruik kan maken van de     automatische incasso, dan zal in overleg met ER Studio bepaald worden of een andere regeling getroffen kan worden.
 3. Indien de regeling een contante maandelijkse betaling betreft, dan dient de Klant er rekening mee te houden dat daar een, vanwege intensievere administratieve handelingen, hoger tarief voor in rekening wordt gebracht.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
 1. De Klant doet op eigen risico mee aan de door ER Studio georganiseerde activiteiten. ER Studio is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van diensten.
 2. Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 7.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van ER Studio worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het  desbetreffende geval wordt uitbetaald.
 3. Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 6.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van ER Studio beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
 4. De aansprakelijkheid van ER Studio wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant ER Studio onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ER Studio ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten.
 5. Aansprakelijkheid van ER Studio voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 8 Toepasselijk recht
 1. Op alle rechtsbetrekking waarbij ER Studio partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Klant en ER Studio zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.